FAQ || Soalan-soalan Lazim

1. Apakah aktiviti-aktiviti utama yang dijalankan di bawah program Kawalan Mutu Air Minum(KMAM)?
Aktiviti-aktiviti yang dijalankan di bawah program Kawalan Mutu Air Minum(KMAM) adalah pemantauan kualiti air bagi bekalan air awam, pemantauan kualiti air di pulau & pusat pelancongan, pemantauan kualiti air di ladang, kajian kebersihan, memberi khidmat nasihat, menjalankan audit teknikal dan mengadakan latihan serta kajian berkaitan kualiti air.
 
2. Bagaimanakah caranya untuk mendapatkan standard kualiti air minum di Malaysia?
Standard kualiti air minum di Malaysia boleh diperolehi dengan mengakses laman web Kawalan Mutu Air Minum (KMAM) melalui alamat http://kmam.moh.gov.my atau berhubung dengan pegawai di Unit KMAM, Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui talian telefon 03-88832230/2260.
 
3. Dimanakah aktiviti persampelan dijalankan untuk pemantauan mutu air minum dan berapakah kekerapan persampelan bagi setiap kumpulan parameter yang dipantau?

Aktiviti pensampelan telah dijalankan di Basic station iaitu muka sauk loji rawatan air, treatment plant outlet (TPO), dan service reservoir outlet (SRO) serta di sistem agihan. Kekerapan percontohan untuk pemantauan air minum adalah seperti berikut:

  • Kumpulan 1 : Parameter fizikal dan mikrobiologi, pemantauan dijalankan sekali setiap seminggu di Basic station dan  setiap bulan di sistem agihan.
  • Kumpulan 2 : Parameter Kimia Inorganik, pemantauan dijalankan sekali setiap bulan di Basic station manakala sekali setiap enam bulan di sistem agihan.  
  • Kumpulan 3 : Parameter Logam Berat dan Kimia Organik, sekali setiap 3 bulan pemantauan dilakukan di Basic station dan sekali setiap 6 bulan di sistem agihan.
  • Kumpulan 4 : Parameter pestisid, parameter dipantau sekali setiap 3 bulan Basic station dan sekali setahun di sistem agihan
 
4. Apakah agensi-agensi yang terlibat dalam menganalisa kumpulan-kumpulan parameter yang dipantau?
Bagi Kumpulan 1, untuk parameter fizikal, analisa sampel air dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Manakala bagi sampel-sampel air untuk parameter Mikrobiologi, Kimia Inorganik (Kumpulan 2), Kimia Organik dan Inorganik (Kumpulan 3) dan Pestisid (Kumpulan 4), analisa sampel air akan dilaksanakan oleh Jabatan Kimia Malaysia dan sampel radioaktif akan dianalisa oleh Agensi Nuklear Malaysia.
 
5. Benarkah air daripada bekalan paip air awam adalah selamat untuk di minum tanpa perlu melalui proses rawatan tambahan seperti menggunakan alat penapis air (water filter)?
Bekalan air awam telah melalui suatu proses rawatan yang ketat mengikut fasa-fasa rawatan yang ditetapkan hingga dapat mencapai piawaian yang dikehendaki. Fasa-fasa proses rawatan yang asas adalah bermula dengan rawatan Pengudaraan, Flokulasi dan Kogulasi, Pemendapan, Penapisan, Pembetulan pH (jika perlu), Flouridasi dan Pengklorinan. Proses rawatan tersebut terbukti dapat menyah-lupus semua unsur-unsur yang tidak dikehendaki pada air minum. Kawalan kualiti pula dijalankan pada peringkat akhir proses rawatan sebelum pengagihan bekalan air dilakukan manakala pemantauan secara rutin dan berkala dilaksanakan disepanjang rangkaian sistem bekalan air sebelum diterima oleh pengguna. Dengan itu bekalan air yang dibekalkan daripada bekalan paip air awam adalah selamat untuk diminum tanpa perlu melalui apa-apa proses selanjutnya.
 
6. Kenapakah kekeruhan berlaku pada bekalan air awam dan adakah kekeruhan boleh memberi kesan kepada kesihatan?
Kekeruhan terjadi pada sesuatu badan air (water body) disebabkan kehadiran bahan-bahan terampai yang terdapat di dalam air tersebut seperti kelodak atau enap cemar. Bahan terampai ini boleh menjadi tempat perlindungan kepada mikrorganisma khususnya mikrorganisma patogen. Kekeruhan bekalan air awam juga boleh berlaku disebabkan oleh penggunaan paip air yang telah usang dan berusia, penyelenggaraan tangki air (SRO) tidak dilakukan secara berkala, kerosakan atau kebocoran sistem rangkaian paip, kerja-kerja baik-pulih paip rangkaian. Manakala proses pembasmian kuman (pengklorinan) pula menjadi kurang efektif sekiranya tahap kekeruhan itu terlalu tinggi. Walaubagaimanapun pemantauan ke atas bekalan air awam sentiasa dilakukan secara rutin supaya tahap kekeruhan tidak melebihi paras maksimum yang dibenarkan iaitu 5 NTU.
 
7. Mengapakah pemantauan parameter fluorida dilaksanakan agar mematuhi piawaian kualiti air minum?
Tujuan penfluoridaan ke atas air dilakukan adalah untuk mengurangkan risiko kaviti pada gigi. Walaubagaimanapun, kandungan fluorida di dalam air perlu dipantau agar tidak melebihi paras yang telah ditetapkan oleh Drinking Water Quality Standard for Malaysia bagi mengelakkan risiko fluorosis dikalangan kanak-kanak. Paras kandungan fluorida yang dibenarkan di dalam air minum adalah 0.4 – 0.6 mg/l .

Disclaimer

The Engineering Services Division accepts no liability for any losses or damage that may arise from relying on information accessible from this website

Legal Notice

Ministry of Health Malaysia makes every possible effort to ensure that the information published on its website is accurate and up to date, but reserves the right to make amendments at any time and without prior notice.

Safety Policy

Content start here...